Friday, December 13, 2019
     

Tom Nickols, Jr.

tnickols@thomascountyks.gov

Sheriff

785-460-4570

Fax: 785-460-3877

website: http://thomascountysheriffsoffice.com